ČO JE UPCYKLÁCIA?

Je to proces premeny nepotrebných materiálov a produktov na produkty nové, ktoré im svojou kvalitou, pridanou a úžitkovou hodnotou zabezpečia ďalšiu životnosť. Dôležitým aspektom upcyklácie je, že v jej procese použité materiály nie sú odpadom, hoci potenciálne by k tomu mohli smerovať. Upcykláciou sa predchádza vzniku odpadu a výsledkom je menšie globálne množstvo odpadu. Znižuje to byrokratické aj fyzické nakladanie s odpadom, má veľmi priaznivý dopad na životné prostredie.

Nový spôsob života

Upcyklácia sa však chápe aj ako kultúrny smer a spôsob postmoderného uvažovania, ktorý kontrastuje a je v protiklade k súčasnému materializmu, nadmernej výrobe, produkcii odpadu a spotrebe.

Zaznievajú aj hlasy o tom, že upcyklácia je ďalší stupeň priemyselnej revolúcie, ktorý by mal prinášať produkty, ktoré sú v samom začiatku navrhované tak, aby ich aj po prvotnom účele a využití bolo možné opakovane používať bez toho, aby strácali na svojej hodnote. Takýto myšlienkový prístup prináša tri najväčšie pozitíva: udržateľný rozvoj, efektivita nákladov, kreativita pri tvorbe.

V tomto duchu sa snažíme vytvárať naše ANO tašky. Stále viac sa ukazuje, že svetové prírodné zdroje sú obmedzené. Preto osvojiť si zásady upcyklácie v blízkej budúcnosti budeme musieť všetci. My sme už začali.